Grozam nav pievienots neviens produkts.

Grozs atjaunots

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā tiek regulēta “Rivita Baltica” SIA (turpmāk tekstā – ZeroSport) mājaslapas zerosport.lv, kas atrodas interneta adresē www.zerosport.lv, apmeklētāju, turpmāk tekstā – Jūs, personas datu lietošana.

Personas dati, ko Jūs iesniedzat vietnē zerosport.lv, tiks izmantoti saskaņā ar Noteikumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.

zerosport.lv ir paredzēta personām vecumā virs 14 gadiem. Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nevar iesniegt nekādus personas datus, izmantojot www.zerosport.lv.

Citu (nepersonisko) datu pārvaldīšana

Citi dati, kas nav Jūsu personas dati – t.i., saistīti ar Jūsu veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem vietnē zerosport.lv – var tikt izmantoti anonīmu statistikas pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, šāda datu izmantošana ne tieši, ne netieši neatklās Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos mēs saglabājam tiesības anonīmo statistikas pētījumu rezultātus nodot trešajām personām.

Personas datu nodošana trešajām personām

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām. Šādas trešās personas varētu būt piegādātāji, programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, utml. Jūsu personas dati var tikt nodoti starpniekiem un/vai datu nesējiem, kā arī ZeroSport grupas uzņēmumiem. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargātu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

Izņemot tos gadījumus, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, bez Jūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas, mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām.

Informācija Jūsu datorā

Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti saukti “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājas lapu zerosport.lv. Šī informācija ļauj ērtāk izmantot zerosport.lv un izslēdz nepieciešamību ievadīt personas datus katras apmeklēšanas laikā. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot iestatījumus Jūsu interneta pārlūkprogrammā.

Personas datu iesniegšana un atjaunināšana

Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu Jūsu pieprasījumus un pasūtītos pakalpojumus mājas lapā zerosport.lv, mums ir nepieciešams saņemt no Jums precīzus datus. Jums ir jāsniedz precīzus datus reģistrācijas formā zerosport.lv, kā arī pēc iespējas ātrāk jāatjaunina informāciju, ja tā ir mainījusies.

Trešo pušu mājas lapas

Mēs neesam atbildīgi par to Jūsu personas datu pārvaldi, kas pieder trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par privātuma noteikumiem un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad Jūs apmeklējat mājas lapas caur zerosport.lv. Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.

Personas datu drošība

Mēs ievērojam datu drošības un apstrādes prasības, kas ir noteiktas Fizisko personu datu apstrādes likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Apstrādājot Jūsu personas datus mājas lapā zerosport.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

Datu glabāšanas laiks

Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem.

Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz Distances līguma izpildi, tiek uzglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc līguma termiņa beigām.

Personas datu nesniegšanas sekas

Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr personas datu iesniegšana ir nepieciešama Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Tātad, ja Jūs neiesniedzat savus personas datus, iespējams ZeroSport nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus.

Jūsu tiesības

Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir šādas tiesības:

– pieprasīt ZeroSport atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;

– tiesības iebilst pret datu apstrādi;

– tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

– tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;

– tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

Tiesības var tikt izmantotas, rakstot ZeroSport elektroniski uz e-pastu [email protected].

Paziņošana

Ja jums ir neskaidrības vai sūdzības saistībā ar zerosport.lv darbību, lūdzu, sazinieties ar ZeroSport komandu.

Autortiesības

Teksta un grafiskās informācijas, kas atrodas mājas lapā zerosport.lv, izplatīšana un izmantošana citās interneta vietnēs un masu medijos, bez ZeroSport atļaujas ir aizliegta.

Sniegtās informācijas autortiesības pieder tām fiziskām un juridiskām personām, kas norādītas teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja kopā ar informāciju nav norādīta atsauce uz trešo personu autortiesībām, tiesības uz informāciju pieder ZeroSport.

Lai gan ZeroSport cenšas nodrošināt to, lai informācija mājas lapā zerosport.lv atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, ZeroSport nav atbildīgs par informācijas, kas tiek publicēta mājas lapā, precizitāti un aktualitāti vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas.

Izmaiņas noteikumos

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēti mājas lapā zerosport.lv un/vai ar paziņojumu uz e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Mājas lapas zerosport.lv izmantošana pēc izmaiņām nozīmē Jūsu piekrišanu jaunajai Noteikumu redakcijai.

Nobeiguma noteikumi

Šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.