Grozam nav pievienots neviens produkts.

Grozs atjaunots

Distances līgums

Iegādājoties preces www.zerosport.lv mājas lapā, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar Distances līguma noteikumu saturu un piekrītat šī līguma saturam.

1. Izmantojamie termini

1.1. Līgums – distances līgums starp Preču pārdevēju un Patērētāju, kas sastāv no šiem noteikumiem un ir saistoši Patērētājam un ir publicēti Mājas lapā.

1.2. Maksājuma apstiprinājums – Preču pārdevēja nosūtīts e-pasts ar tam pielikumā pievienotu rēķinu.

1.3. Maksājumu karte – Patērētāja kredīta vai debeta maksājumu karte, no kuras tiek iekasēta maksa par Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.4. Mājas lapa – tīmekļa vietne www.zerosport.lv.

1.5. Preču apraksts – apraksts par Preču galvenajām īpašībām, Preču cenu un tā lietošanas, izmantošanas nosacījumiem, kas pieejami Mājas lapā pie katra konkrētā Preču.

1.6. Preču pārdevējs – SIA “Rivita Baltica”.

1.7. Prece – jebkura prece, ko Patērētājs iegādājas Preču pārdevēja Mājas lapā.

1.8. Patērētājs – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas Preci tīmekļa vietnē www.zerosport.lv.

1.9. Pirkuma grozs – sadaļa Mājas lapā, kur pēc spiedpogas Pirkt noklikšķināšanas tiek ievietots Patērētāja izvēlētā Prece.

1.10. Puse/Puses – Preču pārdevējs un/vai Patērētājs.

2. Preču iegāde

2.1. Preču pārdevējs saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Preču aprakstu pārdod Patērētājam Preces, ko Patērētājs iegādājies Mājas lapā.

2.2. Līgums uzskatāms par noslēgtu pēc tam, kad Patērētājs Mājas lapā ir atzīmējis šādu savu apliecinājumu: Esmu iepazinies/-usies ar privātuma politiku (manu datu apstrādi) un lietošanas nosacījumiem, kā arī veicis samaksu par Precēm saskaņā ar Mājas lapā norādīto cenu.

2.3. Pēc Līguma noslēgšanas Patērētājam uz tā norādīto elektronisko pasta adresi tiek nosūtīts automātiski ģenerēts e-pasts un rēķins.

2.4. Līgums darbojas līdz visu Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei vai tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3. Preču apmaksas noteikumi

3.1. Patērētājs var iegādāties Preci kā nereģistrēts Mājas lapas lietotājs.

3.2. Maksājumu veikšanai var izmantot vienu no trijiem veidiem:

3.2.1. Bankas pārskaitījums;

3.2.2. Maksājums ar norēķinu karti;

3.2.3. Apmaksa veikalā uz vietas.

3.3. Preču pārdevēja Mājas lapā maksājumi par Precēm notiek bezskaidras naudas veidā un to apstrādi nodrošina trešās personas, tāpēc Preču pārdevējs nevar ietekmēt un neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamajām kļūdām.

3.4. Patērētājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi.

3.5. Pēc pabeigta maksājuma Patērētājs saņem uz tā norādīto e-pastu rēķinu.

3.6. Puses vienojas, ka Patērētāja rēķini par jebkuriem Līgumā paredzētajām Precēm tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Preču pārdevējs veiks rēķina nosūtīšanu elektroniskā veidā uz Patērētāja norādīto e-pasta adresi.

3.7. Preču pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās Patērētāja nepareizas informācijas (piemēram, nepareiza e-pasta adrese) norādīšanas rezultātā.

4. Cenu veidošanas politika

4.1. Preču cenas Mājas lapā norādītas saskaņā ar Preču pārdevēja apstiprināto Cenrādi. Norādītajās Preces cenās ir iekļauts PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

4.2. Patērētājiem Preces Pirkumu grozā atrodas līdz sesijas beigām (laiks no mājas lapas atvēršanas brīža līdz mājas lapas aizvēršanas brīdim).

4.3. Ja Preču cena laikā, kamēr Prece ir bijusi Pirkumu grozā, ir mainījusies, tad Preču iegādes brīdī tā tiek aktualizēta saskaņā ar Preču aprakstā norādīto aktuālo Preču cenu.

4.4. Preču pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Preču cenu, par ko Patērētājs tiek informēts veicot izmaiņas Preču aprakstā Mājas lapā. Preču cena ir spēkā ar tās publicēšanas brīdi, ja nav norādīts konkrēts termiņš, ar kuru tā stājas spēkā.

5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Patērētājam ir tiesības iepazīties ar Preču aprakstu.

5.2. Ja Patērētājs uzskata, ka saņemtā Prece neatbilst Preču aprakstam, tad Patērētājam ir tiesības iesniegt pretenziju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.3. Preču pārdevējs nodrošina Preču aprakstu publicēšanu Mājas lapā.

5.4. Patērētājam pirms Preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Preču aprakstu.

5.5. Patērētājam, slēdzot Līgumu, ir jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi dati, kas nepieciešami Preču apmaksai un izmantošanai.

5.6. Puses ir atbildīgas par visiem otrajai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tās darbinieku vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.7. Patērētājs ir pilnībā atbildīgs par Maksājumu kartes, kā arī norēķinu konta, kas piesaistīta kartei, izmantošanas tiesiskumu.

5.8. Preču pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Patērētāja elektronisko vai tālruņa sakaru, kurus nodrošina trešā persona, līdzekļu darbības traucējumu rezultātā, kā arī par zaudējumiem, kas radušiem Patērētājam, veicot maksājumus, kredītiestādes vainas dēļ.

6. Piegādes, pasta izdevumi vai citi izdevumi

6.1. Iegādājoties Preces par Mājas lapā norādītajām cenām, Patērētājam ir jāsedz pasta piegādes, Preču pārdevēja noteiktus maksājuma darījuma apstrādes vai citus papildus izdevumus.

7. Preču saņemšana

7.1. Preču saņemšana notiek saskaņā ar Piegādes sadaļā minēto informāciju un tajā noteiktajā termiņā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.

8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei Līgumā noteiktā kārtībā.

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendāra dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar rakstisku paziņojumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu laika posmā.

9. Datu apstrāde

9.1. Preču pārdevējs kā Patērētāja datu pārzinis šī Līguma izpildei un kvalitatīva Pakalpojuma nodrošināšanai apstrādā nepieciešamos Patērētāja personas datus t.sk. vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, bankas konta numuru, u.c., ja tie ir sniegti, Patērētājam sniegto Pakalpojumu un darījumu datus, norēķinu datus un Līguma izpildē radītos datus.

9.2. Datu apstrādes mērķis ir šī Līguma noslēgšana un izpilde, t.sk. Patērētāja reģistrācija Mājas lapā, to datu glabāšana, rēķinu izrakstīšana par Precēm, komunikācijas nodrošināšana starp Patērētāju un Preču sniedzēju Līguma ietvaros.

9.3. Ja Patērētājs Līguma ietvaros izmanto Preces, ko nodrošina citi Preču sniedzēji, šādu datu apstrādes pārzinis saskaņā ar attiecīgā Preču noteikumiem ir noteiktais komersants vai cits tiesību subjekts, un Patērētājam ir saistoši šāda izvēlētā Preču pārdevēja lietošanas noteikumi.

9.4. Mājas lapas izmantošana un Preču noformēšana ir priekšnoteikums Preču saņemšanai un vienlaicīgi Patērētāja apstiprinājums, ka Preču pārdevējam ir tiesības veikt Patērētāja nepieciešamo personas datu apstrādi.

9.5. Datu apstrādes pamats ir Patērētāja sniegtā piekrišana, normatīvo aktu izpilde un Preču pārdevēja leģitīmo interešu ievērošana. Preču nodrošināšanai nepieciešamie dati izriet no darījuma būtības un/vai normatīvo aktu prasībām, tādēļ šādu datu apstrāde ir būtiski nepieciešama un atteikums tos sniegt var radīt daļēju vai pilnīgu Preču izpildes atteikumu.

9.6. Pilna informācija par Preču pārdevēja privātuma politiku, tai skaitā Patērētāja sniegto personas datu aizsardzību, tiesībām saņemt informāciju par datiem, iebilst pret to apstrādi, veikt to dzēšanu, labošanu vai ierobežošanu, kā arī Patērētāja tiesībām sazināties ar Preču sniedzēju un nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei ir pieejama Mājas lapā.

10. Atteikuma tiesību izmantošana

10.1. Patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no Līguma noslēgšanas dienas.

10.2. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja pilnībā ir pabeigta Preču sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un Patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad Līgums par Preču sniegšanu būs pilnībā izpildīts.

10.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājam jānosūta Preču pārdevējam aizpildīta atteikuma veidlapa vai nepārprotams brīvas formas paziņojums, kas satur informāciju par iegādāto Preci, Patērētāja vārdu un uzvārdu (fiziskām personām), nosaukumu (juridiskām personām), reģistrācijas Nr. (juridiskām personām), adresi, tālruņa Nr., bankas konta Nr., no kura veikts maksājums par Preci un e-pasta adresi. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

10.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

10.5. Atteikuma veidlapu iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu [email protected]. Patērētājs to var elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt nosūtot uz Preču pārdevēja e-pastu: [email protected]

10.6. Pēc atteikuma veidlapas saņemšanas, Preču pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, izņemot punktos 10.2. un 10.8. minētajos gadījumos. Preču pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs, izņemot gadījumus, kad Patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Patērētājam un Preču pārdevējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

10.7. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Patērētājam nav jāsedz naudas līdzekļu pārskaitījuma izmaksas, ja tas ir iekšzemes naudas līdzekļu pārskaitījums. Ja naudas līdzekļu pārskaitījums ir uz citu valsti, tad šos izdevumus sedz Patērētājs. Preču pārdevējs pārskaitījuma izdevumus ietur no Patērētājam pārskaitāmās summas.

10.8. Ja Patērētājs ir pieprasījis sākt Preču sniegšanu atteikuma termiņa laikā, Patērētājs maksā Preču pārdevējam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu Līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai Līguma daļai, līdz brīdim, kad Patērētājs paziņoja par atteikšanos no Līguma.

10.9. Ja Patērētājs atsakās no Pakalpojumiem, tad Patērētājs maksā Preču pārdevējam summu, kas attiecībā pret pilnu Līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai Līguma daļai brīdī, kad Patērētājs informē Preču sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz Preču galīgo cenu.

11. Sūdzību izskatīšanas un strīdu risināšanas kārtība

11.1. Sūdzības Patērētājs var iesniegt rakstveidā sūtot uz Līguma 12.punktā norādīto Preču pārdevēja pasta adresi vai elektroniski uz e-pastu: [email protected]. Preču pārdevējs atbildi sniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Patērētāja sūdzības saņemšanas.

11.2. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Kontaktinformācija:

SIA Rivita Baltica

Lāčplēša iela 75B, LV-1011, Rīga, Latvija

Reģ. Nr.: 40103262424

Šie Līguma noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.